Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

THỦ ĐOẠN MỚI TRONG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” – VẤN ĐỀ RÚT RA


          Xuất hiện vào khoảng những năm 20 của thế kỷ trước, trải qua gần thế kỷ “diễn biến hoà bình” đã được đẩy lên thành chiến lược “diễn biến hoà bình” để từng bước hiện thực hoá mục đích làm chệch hướng tiến đến xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Đặc biệt sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN ở đông Âu, bằng sức mạnh “mềm” của chiến lược“diễn biến hoà bình” đang ngay càng chứng tỏ sự nguy hại của nó đối với các nước XHCN còn lại trong đó có cách mạng Việt Nam. Sẽ là ảo tưởng nếu ai đó trong chúng ta ngộ nhận rằng: Trong thời kỳ hội nhập kinh tế - quốc tế, đang tạo ra không gian mở “biên giới mềm”, sự đan cài về lợi ích giữa quốc gia không phân biệt chế độ chính trị thì sẽ làm tiêu tan mưu đồ, dã tâm xoá bỏ các nước XHCN còn lại của các thế lực thù địch. Mà hơn thế nữa chúng còn lợi dụng chính sự giao lưu hội nhập ấy, kết hợp với sự phát triển nhanh của hệ thống truyền thông, các trang mạng xã hội để đẩy mạnh hơn, quyết liệt hơn sự chống phá cách mạng Việt Nam, nhằm hiện thực hoá con bài chiến lược “diễn biến hoà bình” trong điều kiện mới với nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới. Vì vậy, cần nhận diện, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hoà bình” mà các thế lực thù địch đang tiến hành là vấn đề cần thiết nhằm ngăn chặn làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của chúng trong tình hình hiện nay.
          Bản chất của chiến lược DBHB là cuộc chiến tranh thầm lặng “chiến thằng không cần vũ lực”, song vô cùng quyết liệt, một cuộc chiến tranh không bằng “vũ khí, phương tiện chiến tranh” mà thông qua các phương thức tác động “mềm” đánh vào nhận thức con người thông qua kích thích thúc đẩy nhu cầu lợi ích vật chất, tâm lý tinh thần cá nhân rất khôn ngoan và xảo quyệt. Nhất là trong thời kỳ Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đường lối chiến lược phát triển kinh tế theo xu hướng thị trường, định hướng XHCN. Mục đích của chiến lược DBHB mà các thế lực thù địch hướng đến là nhằm tiến công chống phá nền tảng chính trị tinh thần, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta; kết hợp lợi dụng khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn xã hội; tiên đến phá vỡ trật tự sự thống nhất về tư tưởng, ý chí trong toàn Đảng và nhân dân ta; tất yếu dẫn đến nội bộ suy yếu mất đoàn kết, nguyên nhân sinh ra “tự diễn biến, tự chuyển hoá” về tư tưởng chính trị và nhận thức lối sống, đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Chiến lược DBHB, qua nghiên cứu thấy rằng được các thế lực thù địch chủ yếu áp dụng đối với những nước mà chúng tã từng tiến hành cuộc chiến tranh quân sự hay gây bạo loạn lật đổ nhưng không đạt được mục đích, buộc chúng chuyển sang chiêu bài tiến công tổng lực theo kiểu “Bất chiến tự nhiên thành”, nói khác là “không đánh mà thằng” để buộc đối phương phải thay đổi chế độ chính trị hoặc từ bỏ chế độ hiện hành theo ý đồ mà chúng đã định.
          Nhiều năm qua, chiến lược DBHB được chúng tiến hành tại Việt Nam, trong quá trình thực hiện các thế lực thù địch đã đưa ra nhiều thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, tuy chưa đạt được mục đích của chúng, song cũng đã có một số cán bộ, đảng viên bị sập bẫy trước danh lợi cá nhân, mua chuộc của chúng. Mục tiêu nhất quán chúng xác định đối với cách mạng nước ta là: Xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN, làm chệch hướng con đường lên CHXH, lái cách mạng nước ta theo quỹ đạo của CNTB và lệ thuộc hoàn toàn vào chúng. Để đạt cho được mục đích ấy, trong nhiều năm qua chúng không từ bỏ bất kỳ một thủ đoạn nào, bằng các hình thức, thủ pháp hết sức tinh vi thường xuyên thay đổi thích ứng với từng thời kỳ cách mạng và đối tượng mà chúng hướng đến, thực hiện chống phá cách mạng nước ta một cách toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét