Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHỐNG CHIẾN LƯỢC DBHB TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA HIỆN NAY


Chiến lược "diễn biến hoà bình" là một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ chống các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc được tiến hành trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự, ngoại giao,v.v...theo phương thức thẩm thấu dần từng bước tạo sự chuyển hoá từ bên trong, diễn biến hoà bình sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu, kết hợp với bạo loạn lật đổ can thiệp vũ trang khi có điều kiện thời cơ nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, giành thắng lợi cho chủ nghĩa tư bản mà không cần chiến tranh. Chiến lược "diễn biến hoà bình" của đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch tuy được che đậy bởi các thủ đoạn phi quân sự là chủ yếu, hết sức tinh vi, lắt léo xảo quyệt, nhưng bản chất của chiến lược "diễn biến hoà bình" vẫn là bản chất phản cách mạng, chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội rất phản động và cực kỳ nguy hiểm.
Hiện nay, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường sẽ tác động đến nước ta; tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông; công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu sẽ càng làm nảy sinh nhiều vấn đề mới phức tạp; những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế, suy giảm kinh tế không thể khắc phục được một sớm một chiều; sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa ngăn chặn, đẩy lùi, dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ ngày càng bộc lộ rõ nét. Trong khi đó, “Diễn biến hòa bình" là sự thực, là thực tế, đã, đang và sẽ diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các âm mưu, thủ đoạn chống phá. Mục tiêu không thay đổi của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, đưa Việt Nam theo quỹ đạo TBCN. Chúng sẽ thay đổi và điều chỉnh đáng kể trong nội dung, thủ đoạn cũng như biện pháp phá hoại tư tưởng văn hóa, theo hướng phù hợp hơn, hiệu quả hơn và nguy hiểm hơn.
Để chủ động nâng cao hiệu của công tác phòng chống, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch; trên cơ sở nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, chúng ta cần quan tâm, xác định rõ và tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có một số vấn đề và biện pháp trọng tâm như:
Một là: Phải xác định, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh của giai cấp và ý thức hệ, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, nhà nước và chế độ XHCN. Cuộc chiến này sẽ diễn ra lâu dài và ngày càng quyết liệt. Chúng ta không cường điệu, đánh giá quá cao kẻ địch, nhưng thực tế đã chỉ rõ, không bao giờ được lơi lỏng mất cảnh giác để kẻ thù thực hiện được âm mưu của chúng.
Hai là: Phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phải quán triệt phương châm phòng ngừa bên trong là chính, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải pháp. Phải tuân thủ sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng. Phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban nghành, đoàn thể trong tỉnh trong đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” đặc biệt là “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng văn hóa.
Ba là: Phải tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện tốt, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo NQ TW 4 (lần 2); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng hệ thống bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo mở rộng dân chủ XHCN. Tăng cường công tác bảo về chính trị nội bộ, kịp thời đấu tranh ngăn chặn dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban nghành chức năng trong đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”…
Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề căn bản cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trên con đường đi lên CNXH ở nước ta. Tập trung củng cố, nâng cao và hoàn thiện hệ thống thông tin, truyền thông phong phú, đa dạng và hiện đại, làm cho hệ thống này đảm bảo đủ sức mạnh và khả năng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền. Đồng thời, có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hoá, truyền thông, trong đó đặc biệt chú trọng đến các lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống " DBHB".
Năm là: Chủ động đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm. Phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; chống các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ động dự báo những sự thay đổi trong âm mưu, phương thức hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch, thông qua đó, đề ra các chủ trương, giải pháp phòng chống, đấu tranh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong tình hình mới.
Âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta là rất rõ ràng; kẻ thù tìm mọi cách tấn công ta không một phút ngơi nghỉ, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong xã hội, tinh thần cảnh giác cách mạng không ngừng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, nhất định toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sẽ đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ của địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét