Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Một số kinh nghiệm lãnh đạo chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng


Qua nhiều giai đoạn của sự nghiệp cách mạng và thực tiễn chống “Diễn biến hoà bình” (DBHB) trên lĩnh vực tư tưởng, Đảng ta đã rút ra được một số kinh nghiệm quý báu, những kinh nghiệm này mang tính nguyên tắc lâu dài, tính thời sự trong bối cảnh hiện nay, đó là nội dung vô cùng quan trọng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện của mọi cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng.
          Thứ nhất,  kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, cụ thể vào hoàn cảnh cụ thể là điều kiện cơ bản quyết định đến hiệu quả lãnh đạo chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng.
          Chủ nghĩa Mác- Lênin là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, là Học thuyết khoa học toàn diện, sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta nhân dân ta vận dụng thực hiện thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Muốn lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chống "DBHB" trên lĩnh vực tư tưởng thì điều kiện tiên quyết và nhất quán là phải kiên định với nền tảng tư tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
          Kiên định sự lãnh đạo của Đảng, đưa nhanh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, đặt nhiệm vụ đấu tranh chống "DBHB" trên lĩnh vực tư tưởng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo các quy định của pháp luật là điều kiện đảm bảo cho thắng lợi của nhiệm vụ chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng.
          Thứ hai, giáo dục nhận thức đúng, đủ về vị trí, trách nhiệm, phát huy vai trò của tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng thực hiện chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng là cơ sở quan trọng quyết định thắng lợi nhiệm vụ lãnh đạo chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng.
          Nhận thức đúng về trách nhiệm của bản thân, của tổ chức đảng, của tập thể cấp uỷ trong nhiệm vụ lãnh đạo chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi nhận thức đúng thì có hành động đúng, nhận thức đúng về vị trí trách nhiệm trước hết tự mình, tổ chức của mình sẽ có đường lối chủ trương lãnh đạo đúng đắn, sát thực và bản thân mỗi người có hành động thiết thực, hiệu quả và quá trình thực hiện lãnh đạo sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, chống lại âm mưu thủ đoạn của kẻ thù dù có thâm hiểm đến đâu.
          Phát huy vai trò của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và từng cấp uỷ viên sẽ đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ lãnh đạo. Trong lãnh đạo chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng cần phát huy tốt đội ngũ này nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác chuyên trách trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận; trong nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước những chủ trương, định hướng chiến lược về xây dựng phát triển đất nước; đồng thời trực tiếp tham gia thực hiện, đưa đường lối, chính sách vào cuộc sống; tham mưu cho Đảng và Nhà nước ra được những Nghị quyết quan trọng về tăng cường chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng. Tăng cường lãnh đạo, nâng cao vai trò của cấp uỷ, của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý các hoạt động xuất bản, báo chí, văn hoá nghệ thuật, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin… cũng là những kinh nghiệm quý báu được rút ra trong quá trình chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng thời gian qua.
          Thứ ba, thường xuyên tăng cường công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đổi mới công tác tư tưởng, lý luận; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng và các lực lượng chuyên môn, chuyên trách là cơ sở cơ bản, quan trọng trong lãnh đạo chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng.
          Đây là nhân tố quan trọng quyết định sự thắng lợi trong quá trình xây dựng CNXH nói chung và lãnh đạo chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng nói riêng. Trên lĩnh vực tư tưởng, các thế lực thù địch luôn tập trung phản kích, phủ định nhằm xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhân dân ta đó là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là mưu đồ lâu dài cũng như trước mắt của các thế lực thù địch để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hoá thể chế chính trị ở nước ta. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù tình hình thế giới biến động và trong nước khó khăn, phức tạp đến đâu, Đảng ta vẫn luôn bảo vệ và giữ vững, kiên định mục tiêu, lý tưởng cộng sản. Theo quan điểm của Đảng ta và thực tế cho thấy, đến nay, tuy có những vấn đề cần bổ sung, phát triển song chủ nghĩa Mác- Lênin, vẫn là học thuyết cách mạng khoa học nhất, tiên tiến nhất, là “vũ khí tinh thần” của giai cấp công nhân, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cũng như của nhân dân tiến bộ trên thế giới.
          Chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng, phụ thuộc ở mức quyết định vào chất lượng đội ngũ làm công tác tư tưởng, công tác lý luận, vì vậy việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đúng đủ đội ngũ cán bộ này là vô cùng cần thiết và xuyên suốt, đó cũng là kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn qua nhiều giai đoạn cách mạng. Nếu không làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trước mắt cũng như lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác đấu tranh chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng.
         Khi được đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch bài bản trong qua trình thực hiện nhiệm vụ đội ngũ này sẽ chủ động thực hiện nhiệm vụ và có nội dung và phương thức đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Sức thuyết phục của các bài viết, bài nói trên các phương tiện thông tin đại chúng điều đó lại phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của người thực hiện.
          Thứ tư, hướng về cơ sở, phối kết hợp cới cơ sở, tạo sự thống nhất cao giữa các tổ chức đảng, giữa các cơ quan, đơn vị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng là điều kiện vô cùng quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.
           Để lãnh đạo chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng có kết quả cần phải trên nền tảng được sự đồng tình, ủng hộ và sự đồng thuận của nhân dân, các tầng lớp, dư luận xã hội. Để làm được điều đó, các tổ chức đảng từ Trung ương xuống cơ sở phải có sự thống nhất, đồng thuận, các cơ quan nhất là cơ quan chuyên môn có sự thống nhất tuyệt đối từ đó có biện pháp, chủ trương, đường lối phù hợp và hợp giữa “ý Đảng, lòng dân” tạo thành sự đồng thuận hưởng ứng, ủng hộ trong toàn thể nhân dân. Trên cơ sở đó phải chú ý đến cơ sở, vì cơ sở vì đây là nơi các thế lực thù địch tập trung chống phá nhiều nhất, điều kiện lại hạn chế nhất là vùng sâu, vùng xa, nhân dân ở đây lại chịu nhiều thiếu thốn, vất vả hơn so với các thành phố, trung tâm lớn trong cả nước. Chính cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện và kiểm nghiệm tính đúng đắn của các đường lối, chủ trương của Đảng vì vậy phải hướng về cơ sở, vì cơ sở và không được xa rời cơ sở dẫn đến giáo điều, xa thực tế.
          Thứ năm, lãnh đạo “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng phải thường xuyên, liên tục, đồng thời gắn với phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
          Kẻ địch tiến công chúng ta liên tục lại với nhiều luận điệu, quan điểm sai trái thâm độc, lắt léo và tinh vi, chúng luôn kết hợp với mục tiêu đẩy mạnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ta. Chính vì vậy trong lãnh đạo chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng phải thường xuyên liên tục không được chủ quan khinh địch, không thoả mãn dừng lại, nhất là không được mất cảnh giác với “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ngay trong nội bộ và mỗi cán bộ đảng viên và mỗi con người chúng ta.

          Trong quá trình chống phá ta, các thế lực thù địch tìm mọi cách đẩy mạnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ta, thực tế giai đoạn vừa qua cho thấy kẻ địch coi đây là một trong những mục tiêu mũi nhọn. Vấn đề này tuy không mới nhưng trong bối cảnh hiện nay và qua những thành tựu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta giành được, chúng nhận thấy không đơn thuần thực hiện “DBHB” đơn thuần như một số nước khác, vì vậy các thế lực thù địch tập trung đẩy mạnh tạo “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vì vậy chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng phải đi đôi với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đây cũng là khâu then chốt cần lãnh đạo để đảm bảo thắng lợi cho nhiệm vụ lãnh đạo chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét