Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG CHO THANH NIÊN


“Diễn biến hoà bình” là một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của các thế lực thù địch, với phương thức hành động tổng lực, phức tạp, rộng lớn nhằm chống phá tiến tới lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước XHCN và các nước có xu hướng chống đế quốc. “Diễn biến hoà bình” được tiến hành trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội bằng mọi biện pháp. Đặc trưng của chiến lược “Diễn biến hoà bình” là chủ yếu dùng các biện pháp “phi quân sự”, kết hợp với bạo loạn lật đổ, răn đe quân sự và chiến tranh can thiệp, kể cả xâm lược khi có điều kiện, thời cơ.
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, chủ nghĩa đế quốc đã hoàn chỉnh và thực hiện có kết quả chiến lược "Diễn biến hoà bình", góp phần quan trọng làm sụp đổ, tan rã Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.
Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ thường sử dụng phối hợp ba thủ đoạn cơ bản là Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ và răn đe quân sự một cách linh hoạt để chống phá từng nước khác nhau. Chúng đã thực hiện thành công ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu đầu những năm 90 của thế kỷ XX.
Sang đầu thế kỷ XXI, lợi dụng ưu thế là siêu cường duy nhất và sau sự kiện 11.9.2001, Chính quyền Busơ đã bộc lộ rõ chính sách cường quyền, lấy cớ chống khủng bố, tự cho mình quyền trừng phạt, thậm chí tấn công xâm lược nước nào "trái ý Mỹ", bất chấp luật lệ, dư luận quốc tế và vai trò của Liên hợp quốc. Ngang ngược hơn, Busơ còn bắt các nước phải lựa chọn hoặc là đứng về phía Mỹ, ủng hộ hành động cường quyền của Mỹ, hoặc bị coi là đứng về phía quân khủng bố!
Để chống phá các nước, chủ nghĩa đế quốc vẫn sử dụng thủ đoạn Diễn biến hoà bình là phổ biến. Nếu không đạt kết quả, chúng sẽ tạo cớ chiến tranh xâm lược. Các cuộc chiến tranh vừa qua cho thấy DBHB là bước chuẩn bị không thể thiếu cho chiến tranh xâm lược, là thủ đoạn hỗ trợ cho chiến tranh và giải quyết những vấn đề sau chiến tranh.
Đối với Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc chịu thất bại trong chiến tranh xâm lược, nhưng chưa từ bỏ ý định trở lại xác lập vai trò thống trị. Đế quốc Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố "với Việt Nam, Mỹ từng thua trong chiến tranh, nhưng sẽ thắng trong hoà bình", cho rằng "không đánh mà thắng" là hay nhất. Từ "Kế hoạch hậu chiến" sau năm 1975, đến "chiến tranh phá hoại nhiều mặt", Diễn biến hoà bình cuối những năm 80 trở đi, Mỹ và các thế lực thù địch phối hợp các lực lượng phản động trong nước và ngoài nước mưu toan lật đổ chế độ chính trị nước ta, nhưng không có kết quả. Đồng thời, vẫn tiếp tục tăng cường thực hiện Diễn biến hoà bình chống phá cách mạng Việt Nam với phương châm "lấy con người làm phương châm, lấy dân chủ hoá làm cơ sở, lấy đa nguyên hoá làm mục đích, lấy tự do hoá làm động lực, lấy kinh tế thị trường làm đòn bẩy..." để chuyển hoá, hoà nhập Việt Nam vào thế giới tự do do Mỹ lãnh đạo. Mặc khác, chúng kết hợp hỗ trợ bằng các thủ đoạn răn đe quân sự, can thiệp vũ trang, xúi giục bạo loạn lật đổ... và sẵn sàng tạo cớ gây chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao như đã làm với các nước khác trong thời gian qua.
Như vậy, trong chiến lược Diễn biến hoà bình - Bạo loạn lật đổ, kẻ thù đã, đang và sẽ tiếp tục kết hợp nhiều thủ đoạn, biện pháp, sử dụng nhiều lực lượng khác nhau để chống phá ta.
Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, Đảng ta xác định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bản sắc văn hoá dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước.
Từ tình hình thực tế thế giới và trong nước, từ mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay, chống chiến lược Diễn biến hoà bình - Bạo loạn lật đổ vẫn là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách hàng đầu để bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Các thế lực thù địch nhận định, ở Việt Nam thế hệ cộng sản lớp trước đã được rèn luyện qua quá trình cách mạng, đặc biệt qua hai cuộc chiến tranh, khó lay chuyển. Phương sách lật đổ ở Đông Âu khó thực hiện được ở Việt Nam. Chúng phải dùng cách diễn biến từ từ, từng bước một, với các thủ đoạn: một mặt vẫn tìm kiếm, kích động "những người có chính kiến bất đồng" với Đảng ta, những phần tử biến chất, bất mãn, những người sùng bái phương Tây,... dần hình thành các nhóm, các tổ chức chính trị phản động trong nước, có sự chỉ đạo, tiếp tay, phối hợp từ bên ngoài để chống phá, dùng "cộng sản lật đổ cộng sản" như chúng đã làm ở Đông Âu. Mặt khác, thông qua quan hệ kinh tế, văn hoá, ngoại giao, lợi dụng chiêu bài "nhân quyền","dân chủ", ép ta chấp nhận một nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, một nền chính trị "đa nguyên, đa đảng đối lập", chuyển hoá, đổi màu thế hệ trẻ, biến họ thành những người theo cộng sản nhưng "đỏ vỏ xanh lòng", để nếu bây giờ không dùng "cộng sản lật đổ cộng sản" được, thì sau này thực hiện kế hoạch "cộng sản con lật đổ cộng sản cha"!
Các thế lực thù địch dấy lên chiến dịch vu cáo Việt Nam về nhân quyền, lấy nhân quyền làm vỏ bọc để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, đòi dân chủ (cực đoan), đòi tự do ngôn luận (cho bọn tay sai đội lốt tôn giáo hoạt động chống chính quyền, chống nhân dân), tự do lập hội (cho bọn chống đối lập các tổ chức chính trị phản động)...Các tổ chức phản động người Việt lưu vong tích cực tập hợp lực lượng, củng cố tổ chức, tăng cường tác động về nước, đặc biệt chú ý đến tầng lớp thanh niên. Chúng đã triển khai hai chiến dịch "thức tỉnh và hướng dẫn thanh niên" trong cuộc "đấu tranh đòi tự do dân chủ". Đặc biệt, chúng tận dụng khai thác các phương tiện truyền thông với khoảng 50 đài phát thanh, khoảng 600 tờ báo và tạp chí, trên 50 nhà xuất bản, mạng Internet... để hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kích động, lôi kéo, chia rẽ Đảng, quân đội, công an và nhân dân ta, tuyên truyền quan điểm tư tưởng phản động phương Tây và các luận điệu phản động của bọn chống đối trong nước...
Là lực lượng quan trọng, thanh niên qua mọi thời kỳ đã tích cực phát huy vai trò xung kích góp phần đánh thắng giặc ngoại xâm giành độc lập cho Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên đang phát huy truyền thống vẻ vang đó vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta hết sức coi trọng vai trò của thanh niên; luôn xác định thanh niên là lực lượng xung kích của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên". Và trong nhiệm vụ xây dựng đất nước, Người coi thanh niên là "đạo quân xung phong tất thắng trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh". Mặt khác, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng ưu tú của dân tộc; đồng thời, tạo mọi điều kiện để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thanh niên là một bộ phận ưu tú của Việt Nam; là lực lượng quần chúng chủ yếu của Đảng trong. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc trước đây, các thế hệ thanh niên đã anh dũng chiến đấu, cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang. Nhiều đồng chí đã trở thành những cán bộ ưu tú của Đảng, của quân đội, nêu gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo... Ngày nay, tiếp bước các thế hệ cha anh, thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong mọi nhiệm vụ. Nhận rõ vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên, những năm qua công tác thanh niên đã được cấp ủy, chính quyền các cấp hết sức quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên nâng cao năng lực, trí tuệ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trên mọi lĩnh vực hoạt động của mình, góp phần quan trọng bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Các lực lượng phản động chống đối, trong đó có cả một số người đã hoạt động cách mạng, kháng chiến với các chiêu bài "tâm huyết", "vì nước vì dân", "góp ý với Đảng", "yêu cầu tự do dân chủ"...thực hiện các thủ đoạn "lật án", xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cán bộ Đảng và Nhà nước hướng vào thế hệ trẻ, lung lạc họ, làm cho họ phân vân "bán tín bán nghi", suy giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ mới, xa rời lý tưởng cách mạng, "nhạt Đảng, khô Đoàn", từng bước trở thành công cụ trong tay bọn phản động, chống lại các thế hệ cha anh, chống lại cách mạng, chống lại dân tộc.
Sự phá hoại của kẻ thù lại được cộng hưởng bởi các tệ nạn xã hội, bởi những yếu tố tiêu cực trong nền kinh tế thị trường, khiến cho cuộc đấu tranh chống ảnh hưởng Diễn biến hoà bình của thế hệ trẻ lại phức tạp hơn.
Như vậy, những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”  đối với thanh niên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền, xuyên tạc, mua chuộc, lôi kéo họ vào con đường lầm lạc chống Đảng, chống lại chế độ và nhân dân Việt Nam.
Từ thực tiễn hoạt động chống phá về chính trị, tư tưởng đối với thanh niên của các thế lực thù địch vừa qua; để phòng chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”  trong thế hệ thanh niên hiện nay cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
Một là, nâng cao chất lượng công tác chính trị - tư tưởng. Cần phải kết hợp nhiều hình thức, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để thanh niên tự xác định cho mình về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình. Từ đó ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình, tiếp thu sự giáo dục, lãnh đạo của Đảng, chủ động, tích cực phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn DBHB của kẻ thù, giữ vững và phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Hai là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho thanh niên. Cần phải thường xuyên giáo dục nâng cao nhân sinh quan, thế giới quan và đạo đức cộng sản: các giá trị truyền thống dân tộc, lý tưởng, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN cho thanh niên đồng thời phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc và làm rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”  của các thế lực thù địch để họ có biện pháp phòng ngừa.
Nếu chúng ta làm tốt công tác giáo dục cho thanh niên, thì kẻ thù dù có nham hiểm và thâm độc đến đâu cũng thất bại trong âm mưu “Diễn biến hoà bình”  nhằm phi chính trị hoá quân đội.
Ba là, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên. Chúng ta phải thừa nhận rằng, đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên hiện nay vẫn còn nhiều thiếu thốn; đây là kẽ hở để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”  trong thanh niên. Vì vậy, nhiệm vụ của của chúng ta càng nặng nề hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho họ.
Bốn là, xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh niên. Phòng chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” về chính trị tư tưởng đối với thanh niên có nhiều lực lượng tham gia, với nhiều biện pháp, nhưng phải tạo điều kiện để họ tự chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”  của các thế lực thù địch là tốt nhất và hiệu quả cao nhất. Muốn làm được điều đó. chúng ta phải giáo dục cho họ thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê cao. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong từng đơn vị, đó là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, tích cực, khách quan, gần gũi quần chúng, để trong bất kỳ tình huống nào ta cũng nắm bắt được đối tượng, âm mưu và biện pháp “Diễn biến hoà bình”  của chúng, để đề ra biện pháp phòng chống hiệu quả nhất.

Nâng cao “sức đề kháng” cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu tất yếu, là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và đẩy lùi, đồng thời là nhân tố giành thắng lợi trong nhiệm vụ chống diễn biến hoà bình - bạo loạn lật đổ góp phần giữ vững an ninh chính trị và thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ của Tổ quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét