Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

NÂNG CAO TINH THẦN CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


 Cách mạng Việt Nam qua thực tiễn hơn 85 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn và đã khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trước những thành tựu to lớn mà cách mạng Việt Nam đạt được, càng làm cho các thế lực thù địch điên cuồng chống phá hơn, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, chúng sử dụng các luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng luôn luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chiến lược và mang tính cấp thiết. Chúng ta cần nhận diện rõ hơn về những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao nhận thức làm thất bại hoàn toàn những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.
Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch đang thay đổi phương thức hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Tuy nhiên, mục tiêu nhất quán không thay đổi của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Về cơ bản, chúng ráo riết chống phá bừng mọi thủ đoạn vừa công khai, vừa bí mật, kết hợp bên trong và bên ngoài, hòng làm thay đổi quan điểm, lập trường chính trị trong nội dung các văn kiện Đại hội Đảng, hòng làm cho Đảng ta suy yếu về chính trị, làm xói mòn và mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng; làm suy yếu hệ thống lãnh đạo bằng cách loan tin bịa đặt có mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo cấp cao… Nhiều nội dung của tư tưởng đa nguyên, xóa bỏ độc quyền lãnh đạo được chúng ráo riết tuyên truyền, cổ động… Có thể thấy, các thế lực thù địch đã tập trung tuyên truyền một số quan điểm sai trái nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của chúng ta như:
Thứ nhất, chúng tung ra mọi thứ lý luận nhằm bác bỏ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa cộng sản, bác bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chúng tuyên truyền rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, cùng lắm là thế kỷ XX, không còn phù hợp trong thế kỷ XXI; học thuyết hình thái kinh tế - xã hội – nền tảng của quan điểm duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin – là sai lầm, là lỗi thời, cũng như học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác – nền tảng của quan điểm kinh tế chính trị học của chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã thay đổi bản chất, không còn là chế độ bóc lột nữa. Hơn nữa, đối với Việt Nam, chúng cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là sản phẩm “ngoại lai”, bắt nguồn từ phương Tây nên không phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của phương Đông nói chung và của Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nó càng không thể phù hợp đối với Việt Nam. Chúng còn cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin với học thuyết đấu tranh giai cấp gây ra cảnh “nồi da nấu thịt” suốt mấy chục năm. Chúng còn ra sức phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh chỉ là người dân tộc chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là sai lầm, bảo thủ, giáo điều… Trước sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu và những sai lầm, khuyết điểm trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, chúng đã “thổi phồng”, “bơm to” lên rằng chủ nghĩa xã hội là “không tưởng”, không bao giờ thực hiện được và thực chất của chủ nghĩa xã hội là đặt xã hội lên trên cá nhân, chỉ là đề cao một số người đang nắm quyền trong xã hội đó… Chúng còn tìm mọi cách để chứng minh cho luận điểm sai lầm là “sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác - Lênin”…Và từ đó chúng luận giải rằng “chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng, là chế độ cuối cùng trong lịch sử”... 
Thứ hai, các thế lực thù địch dày công tìm hiểu và tìm mọi cách để tấn công mạnh mẽ, chống phá đường lối của Đảng, tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng đã tuyên truyền luận điệu xuyên tạc cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin là nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ”. Không những thế, chúng còn cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là sai lầm, bảo thủ, giáo điều”. Chính từ sai lầm đó, mà việc “định hướng xã hội chủ nghĩa là tù mù, hư ảo; kinh tế thị trường không thể đi đôi với định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hơn nữa, chúng còn cố chứng minh rằng “Việt Nam lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sai lầm lịch sử; nhà nước nào, chế độ nào cũng được, miễn là dân giàu, nước mạnh”, “Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là trái với tự nhiên và quy luật khách quan, là duy ý chí”. Chính từ những luận điểm đó, chúng nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng… Nhân dịp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát động toàn dân góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, chúng đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, đổ lỗi cho tình trạng khủng hoảng và đói nghèo ở nước ta là hậu quả của chính sách cai trị độc tài dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin mà Đảng Cộng sản áp đặt trên đất nước Việt Nam. Các thế lực phản động tập trung đánh vào các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đặc biệt là vào nguyên tắc tập trung dân chủ. Bằng việc vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm quyền của dân, vi phạm dân chủ, nhân quyền, “độc đoán, đảng trị”, thực hiện sự chuyên chính của một đảng, sự thống trị quan liêu của giới thượng lưu, chúng đối lập Đảng với Nhà nước, đối lập Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Thứ ba, bằng những luận điệu xuyên tạc, các thế lực thù địch tìm mọi cách phủ nhận lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chúng cho rằng “giai cấp công nhân không thể lãnh đạo được cách mạng trong điều kiện hiện nay, chỉ có trí thức mới lãnh đạo được”. Chúng ra sức phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phê phán triệt để, bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực, bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, công khai ca ngợi con đường tư bản chủ nghĩa… 
Thứ tư, bên cạnh các hướng chống phá trên, các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước tung ra hàng loạt các luận điểm trên các mặt như: chúng cho rằng “Nhà nước Việt Nam vi phạm trắng trợn các quyền con người, quyền công dân”, cho rằng chúng ta thực hiện chính sách “đồng hóa dân tộc” (chúng xúi dục thành lập các nhà nước tự trị trên các vùng của nước ta). Đối với việc xây dựng tổ chức nhà nước chúng đòi “thực hiện tam quyền phân lập trong tổ chức quyền lực nhà nước”, đòi “phi chính trị hóa quân đội, công an” và “quân đội không phải trung thành với Đảng Cộng sản”. Chúng tuyên truyền và rêu rao rằng “đồng bào các dân tộc thiểu số của chúng ta bị ngược đãi, bị phân biệt đối xử”, phủ nhận những tích cực những chính sách hợp lý về tôn giáo, về dân tộc và về tự do ngôn luận của Đảng và Nhà nước ta… 

Trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước hiện nay,  chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm hơn nữa đến công tác tư tưởng, lý luận. Chúng ta cần phải cảnh giác và đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch chống phá Đảng, chống phá nhà nước, chống phá chủ nghĩa xã hội và chống phá nhân dân ta. Chúng ta phải thực sự làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao giác ngộ cách mạng, bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng, giáo dục một cách có hệ thống chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để từng bước làm thất bại hoàn toàn những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Sử dụng đồng bộ mọi biện pháp để nâng cao sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước sự lan tràn của những tư tưởng thù địch chống phá./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét