Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Tăng cường, củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân – Cội nguồn sức mạnh Việt Nam trong giai đoạn hiện nayLịch sử cách mạng Việt Nam hơn tám thập niên qua đã chứng minh mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất. Sự thống nhất đó là nhân tố cơ bản làm nên những thắng lợi vĩ đại, huy hoàng của dân tộc ta trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược; làm nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đó là thực tế không thể phủ nhận.
Quá trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định sức mạnh “dời non, lấp biển” của sự thống nhất “ý Đảng và lòng dân”; giữa lý tưởng của Đảng với khát vọng “không có gì quý hơn độc lập tự do” của Nhân Dân Việt Nam; sức mạnh của sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân trong mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Thực tế lịch sử cách mạng nước ta cho thấy, mệnh đề “Đảng với nhân dân là một” không phải là câu khẩu hiệu mà là bản chất mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân Dân. Bản chất mối quan hệ này thể hiện tập trung ở chỗ: lý do ra đời, tồn tại và mục tiêu hoạt động của Đảng là vì Nhân dân, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân Dân; nguồn sức mạnh bất tận và vô địch của Đảng là từ Nhân dân, ở trong Nhân dân; Đảng là của Dân, vì Dân, Đảng quan tâm chăm lo đến Dân; Dân một lòng, một dạ theo Đảng, chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng. Điều đó đã được biểu hiện cụ thể sinh động trong thực tiễn cách mạng Việt Nam suốt hơn tám thập niên qua, là nhân tố cơ bản, sức mạnh chủ yếu và động lực quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Trong mối quan hệ đó Đảng là người tổ chức, lãnh đạo Nhân dân, còn Nhân dân là lực lượng tiến hành cách mạng. Sự lãnh đạo của Đảng kết hợp với tính tích cực, sáng tạo của Nhân dân tạo ra cho cách mạng một sức mạnh vô cùng to lớn. Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ với Nhân dân, sức mạnh dời non lấp biển của Nhân dân bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng. Nói cách khác, liên hệ mật thiết với Nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng Cộng sản, là nguồn gốc sức mạnh của Đảng, bảo đảm cho sự thành công của sự nghiệp cánh mạng do Đảng lãnh đạo. Củng cố mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân là vấn đề thuộc về bản chất của Đảng Cộng sản - Đảng ra đời và tồn tại vì sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và đấu tranh cho lợi ích của toàn thể Nhân dân lao động. Đó cũng là nguyên tắc bất di bất dịch của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.
Vấn đề củng cố và tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân càng trở nên cấp bách và quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là vấn đề quyết định sự sống còn của Đảng, vừa là bảo đảm quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của hệ thống chính trị của xã hội. Bất kỳ một sự làm suy yếu nào mối liên hệ giữa Đảng và Nhân dân cũng đều làm yếu sức mạnh của hệ thống chính trị, làm chậm sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh hiện nay./.

                                                              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét