Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

CHỦ ĐỘNG NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI ÂM MƯU, HOẠT ĐỘNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỚI CÁCH MẠNG NƯỚC TA TRONG TÌNH HÌNH MỚI


Với dã tâm và ảo vọng giành thắng lợi trong một cuộc chiến tranh không khói súng, làm sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đưa Việt Nam vào vòng quay quỹ đạo tư bản chủ nghĩa như đã tiến hành ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những năm 90 của thế kỷ XX. Các thế lực thù địch với cách mạng nước ta hiện nay đã và đang ra sức thúc đẩy thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” với nhiều chiêu trò trên cả bình diện lý luận và thực tiễn. Do vậy, việc chủ động nhận diện để đấu tranh có hiệu quả trước những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là yêu cầu có tính cấp thiết sâu sắc trong tình hình hiện nay.
Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu, đã gây ra không ít tổn thất cho phong trào cách mạng và tiến bộ xã hội trên thế giới. Thực hiện mưu đồ này với cách mạng nước ta, các thế lực thù địch tiến hành tấn công đồng loạt trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, lý luận, nghệ thuật… . Bằng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc và không loại trừ cả những hành động đê tiện, bỉ ổi. Chúng hy vọng rằng sẽ khoét sâu được những mâu thuẫn trong nội bộ, phá vỡ sự thống nhất về tư tưởng và ý chí trong Đảng, làm cho nội bộ ta suy yếu, dẫn đến tự diễn biến và tự sụp đổ từ bên trong. Trong những năm gần đây, hoạt động phá hoại cách mạng nước ta của chúng tập trung trên những phương diện chủ yếu sau:
Về mặt lý luận: Chúng tiếp tục đẩy mạnh các thủ đoạn phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, ra sức xuyên tạc những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin (như học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, thời đại ngày nay và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại, giai cấp và đấu tranh giai cấp, học thuyết giá trị thặng dư,…), kết hợp với tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Bên cạnh đó, chúng ra sức cổ súy cho cái gọi là “tính ưu việt” của chủ nghĩa tư bản hay “chủ nghĩa tư bản đã thay đổi về bản chất”, đưa ra các luận điệu đánh tráo khái niệm kiểu lẫn lộn giữa “anh hùng dân tộc”, “lòng yêu nước” chân chính với những hành động phản bội, phá hoại đất nước, quay lưng với quốc gia, dân tộc hay kêu gào về một “quyền dân tộc tự quyết” của một bộ phận nhân dân dân tộc thiểu số với quyền tự quyết của cả quốc gia dân tộc… Những thủ đoạn thâm độc, nham hiểm này của chúng không gì khác là hướng đến mục đích tác động trực tiếp vào hệ tư tưởng, tạo sự hoài nghi, ngờ vực, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm lung lạc ý chí của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân ta; làm cho sự nghiệp cách mạng nước ta mất phương hướng và đi chệc dần sang lối rẽ khác mà chúng vẫn đang hí hửng trông đợi.
Về mặt thực tiễn: để hiện thực hóa những mưu mô, toan tính đã dày công tạo dựng, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, các phương tiện thông tin, truyền thông như: các đài phát thanh, truyền hình đặt trụ sở tại nước ngoài; triệt để lợi dụng mạng xã hội như Zalo, facebook, twitter,… để phát tán tài liệu, tuyên truyền quan điểm xuyên tạc, vu cáo, gieo rắc thông tin xấu, độc hại hòng làm nhiễu loạn đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội, làm cho nhân dân suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các thế lực thù địch đã chỉ đạo những “kẻ bồi bút” của chúng đăng tải khá nhiều tin, bài, tranh ảnh chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tung tin bịa đặt, vu khống, vu cáo lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội và Công an; đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với lực lượng vũ trang hay kêu gọi Đảng và Nhà nước ta cần “minh bạch hóa lĩnh vực quân sự, quốc phòng” và tuyên truyền kích động, phủ nhận chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước, đòi tư nhân hóa đất đai…
Một trong những thủ đoạn được chúng ưu tiên thực hiện trong những năm qua đó là: xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Coi đây là “cửa ngõ”, là “ngòi nổ” để tạo sức lan truyền và hiệu ứng cho các hoạt động phá hoại khác. Trên lĩnh vực này, chúng rêu rao rằng: “ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, không có dân chủ, vi phạm nghiêm trọng quyền con người,… hay kiếm cớ, dựng chuyện bịa đặt kích động rằng “Đảng và Nhà nước Việt Nam đàn áp tín đồ tôn giáo” nhằm kích động sự bất bình trong tín đồ tôn giáo nói riêng và quần chúng nhân dân nói chung đối với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, các thế lực thù địch còn đẩy mạnh việc truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và thực hiện nhiều thủ đoạn hòng lôi kéo, mua chuộc các chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo hợp pháp, tiến tới “lũng đoạn” các tổ chức này để hình thành thế “liên tôn”, tạo dựng cơ sở và lực lượng chống phá cách mạng nước ta.
Trong thời gian gần đây, lợi dụng quá trình giao lưu, hội nhập, hợp tác trong phát triển kinh tế giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế, các thế lực thù địch bằng nhiều con đường khác nhau đã đưa vào nước ta nhiều ấn phẩm như: sách, báo, tạp chí, bản tin, phim ảnh,… có nội dung xấu. Đặc biệt, chúng trắng trợn phát tán các loại sách và video, phim ảnh có nội dung phản động nhằm xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, lợi dụng các vấn đề “nhạy cảm” như: Việc phân định biên giới lãnh thổ trên bộ và tình hình căng thẳng trên biển Đông hay những việc làm sai sót của một số cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như tình trạng tham nhũng, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên… để lu loa quy chụp, cho rằng đó là “sản phẩm” và “căn bệnh tất yếu” của chế độ độc đảng lãnh đạo, từ đó chúng lớn tiếng đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng lãnh đạo nhằm phủ định những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, phủ định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trước những âm mưu, thủ đoạn và hành động thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, bằng tư duy khoa học, sắc bén và nhãn quan chính trị sâu rộng, Đại hội XII của Đảng trên cơ sở phân tích, nhận định, đánh giá và dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn mới rất tinh vi, xảo quyệt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là khi không gian mạng và các phương tiện thông tin, truyền thông đang bị lợi dụng triệt để. Từ đó, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. Đây được xác định là vấn đề hệ trọng và cấp thiết nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng vào công cuộc đổi mới, đoàn kết toàn dân nhằm tiếp tục thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét