Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Nhìn nhận con người thật của Nguyễn Lộc YênĐọc bài: Lộ nguyên hình kẻ hại dân, bán nước tôi thấy bài viết rất hay, rất đúng và cần thông tin để mọi người thấy sự thật về một con người:
Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ Đảng cộng sản Việt Nam, nói xấu lãnh tụ của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thủ đoạn thâm độc và đê hèn của những kẻ phản bội đất nước. Một trong những kẻ đó là Nguyễn Lộc Yên, với những luận điệu bịa đặt, bóp méo trắng trợn trên “Danlambao” với tít đề “Cớ sao chế độ Cộng sản, dân ai oán khắp nơi”.
 Trong bài viết, Nguyễn Lộc Yên nghĩ rằng: càng bóp méo, bịa đặt, xuyên tạc sự thật bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Y cho rằng: “Dân oán thán đã lầm lỡ để VC cướp chính quyền”. Sự bịa đặt của y nhằm đánh tráo khái niệm, hòng lừa bịp người dân. Bởi vì, người dân bình thường, ai cũng rõ nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng lên đập tan chính quyền thực dân, phong kiến đại diện cho những kẻ tay sai, bán nước hại dân, để xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Bản chất lọc lừa của Yên còn lộ rõ khi y tự cho mình nói thay cho nhân dân, nhưng thực chất không bao giờ y đứng về phía nhân dân, mà chỉ lợi dụng từ “dân” để trục lợi cho mình và đồng bọn, bởi chưa bao giờ một người dân Việt Nam chân chính lại nghĩ rằng: “Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam dùng thủ đoạn để cầm quyền đất nước. Từ đấy Việt Cộng đàn áp nhân dân Việt Nam…” như lời của Yên. Rõ ràng, chỉ có những kẻ tay sai bán nước, hại dân mới hồ đồ nói bậy. Với người dân Việt Nam, ủng hộ, tin tưởng chính quyền là một tất yếu khách quan, chứ không phải như lời lẽ bịa đặt, vu khống trắng trợn của Yên.
Từ lập trường của kẻ bán nước, Nguyễn Lộc Yên đã xuyên tạc bản chất cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Yên đưa ra luận điệu “Huynh đệ tương tàn” và “đánh Mỹ cho Liên Xô, Trung Quốc”… để cố tình xuyên tạc bản chất các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ta khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc chỉ là cuộc chiến nhằm đem lại lợi ích của Đảng và một số người Cộng sản. Sự thật cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến sau hơn 80 năm bị mất nước và nhân dân đứng lên đánh đuổi thực dân, đế quốc đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giầu mạnh, văn minh, có vị thế, uy tín trên trường quốc tế sao lại “nhằm thực hiện ý đồ của người khác”?. Trái lại, mỗi người dân Việt Nam đều ý thức sâu sắc đó là niềm tự hào dân tộc, là sự nối tiếp lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của ông cha ta.
Nguyễn Lộc Yên, kẻ bịa đặt bỉ ổi đã lộ rõ bản chất phản động hại nước, hại dân. Những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của y không ngoài mục đích bôi nhọ, muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ  nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Ý đồ xấu xa, bỉ ổi của y đã và sẽ bị người dân Việt Nam nhận rõ chân tướng, lên án, phản đối, nên chẳng ai tin và nghe theo những luận điệu xuyên tạc, xấu độc, lạc lõng của y. Đúng là Nguyễn Lộc Yên nửa điên nửa dại, kẻ hại dân hại nước. Việc làm sai trái của ngươi bị người đời nguyền rủa./. (ST)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét