Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

KHÔNG THỂ ĐÁNH LỪA, MÊ HOẶC TUỔI TRẺ VIỆT NAM


Gần đây, trên một số trang mạng, các thế lực thù địch lại tuyên truyền xuyên tạc, chống phá, hòng mê hoặc, gây phân tâm, tác động tiêu cực đến niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây vẫn là thủ đoạn cũ, những ý kiến "lạc điệu", nhạt nhẽo... mà họ đã từng thực hiện trong những năm qua.
họ tập trung vào lực lượng quân đội, công an, học sinh, sinh viên, trong đó thanh niên là một mục tiêu trọng điểm chống phá, nhằm tạo hiệu ứng tiêu cực ra toàn xã hội… sử dụng nhiều ngôn từ “vô văn hóa” để minh chứng cho luận điệu sai trái của họ, nhưng lại rất “mềm dẻo” khi nói về vai trò của tuổi trẻ Việt Nam, từ đó đánh đồng một số gương mặt cơ hội chính trị, những phần tử “thanh niên” phản cách mạng… để rồi đi đến kết luận: “Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đã có sự chuyển hướng về suy nghĩ…”-thực chất, họ ám chỉ là sự chuyển hướng về chính trị. Và họ kêu gọi: “Mong rằng ý thức ấy ngày càng phát triển vững mạnh, đông đảo, tạo thành dòng thác cách mạng…”.
Thoáng nghe qua, những luận điệu trên có vẻ khách quan, nhất là khi họ ngụy biện rằng: Tư duy của con người sẽ thay đổi để phù hợp với cuộc sống; và rằng: Nếp nghĩ hôm nay sẽ không là nếp nghĩ của ngày mai, mà nó sẽ biến dạng để thích nghi… Nhưng thực chất sâu xa, đây là âm mưu đánh đổ niềm tin của thanh niên Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ tương lai tươi sáng của đất nước, mà trong đó tuổi trẻ Việt Nam, sức trẻ Việt Nam có đóng góp quan trọng. Nguy hại hơn là âm mưu của chúng kích động thanh niên, sinh viên phai nhạt mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, thay đổi “ý thức hệ”, từng bước làm giảm, tiến tới mất vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn, lực lượng thanh niên; kích động thanh niên, sinh viên chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, đòi đa nguyên, đa đảng…
Tuy nhiên, khi đưa ra những luận điệu trên, một số cá nhân có tư tưởng thù địch, phản động lại thiếu hiểu biết, hoặc cố tình “không hiểu” thực tiễn sống động ở Việt Nam, qua đó tiếp tục khẳng định sự đúng đắn, tính cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của tuổi trẻ, những đoàn viên, thanh niên cộng sản thế hệ Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là “Lực lượng quan trọng của dân tộc”; “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(1). Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đương nhiên, ở từng thời kỳ, Đảng luôn có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên để phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, nhằm phát huy cao độ nhiệt huyết chính trị, sức mạnh và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam cho Tổ quốc, cho nhân dân.
Kế tục truyền thống đánh giặc, giữ nước của ông cha ta, ngay từ khi cách mạng Việt Nam còn trong trứng nước, biết bao thanh niên Việt Nam yêu nước đã tự nguyện đứng lên cùng dân tộc chống áp bức, bất công, tiêu biểu là tấm gương của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã bôn ba khắp thế giới, đến với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm ra “cẩm nang cách mạng” đúng đắn để cứu nước, giải phóng dân tộc từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Cũng phải nhắc lại để những kẻ đang cố tình “lập lờ” về ý thức hệ của thanh niên Việt Nam hiểu rõ rằng: Ngay từ giữa năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, tổ chức cách mạng Việt Nam đầu tiên có xu hướng cộng sản được hình thành, đó là: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, với 9 hội viên là những thanh niên Việt Nam đầu tiên được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giác ngộ, kết nạp đưa vào tổ chức. Sự xuất hiện của nhóm thanh niên cách mạng này tuy còn nhỏ bé, nhưng đó là thời điểm khai sinh ra một thế hệ thanh niên mới, một sự kiện quan trọng mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển các tổ chức thanh niên cách mạng theo xu hướng cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam. Tiếp đó, sự xuất hiện của Nhóm thiếu nhi cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào năm 1926 với 8 thiếu nhi đầu tiên là quá trình chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lực lượng để hình thành tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương vào tháng 3-1931, sau khi Đảng ta ra đời một năm. Lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam và truyền thống gần 85 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thấy: Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhà nước luôn coi trọng việc quản lý thanh niên và công tác thanh niên, thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, chiến lược, đề án phát triển. Về phần mình, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam đều thể hiện sự kiên định vững chắc Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nguyện suốt đời phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì đó là lý luận và thực tiễn đã giải phóng và đem đến sự phát triển đúng đắn của cả dân tộc; vì đó là nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, là điều kiện phát triển, là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thanh niên Việt Nam.
Thực tiễn cũng cho thấy, trong mọi thời kỳ cách mạng, thanh niên Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chưa khi nào và không bao giờ thiếu niềm tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa và tiền đồ tươi sáng của đất nước. Thanh niên Việt Nam trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh, cũng như thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Về sự phát triển của thanh niên ngày nay, Đảng ta đã nhận định: Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; mong muốn được tin tưởng, cống hiến cho đất nước, có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú, môi trường sống an toàn. Dù còn có những tâm trạng khác nhau, song tuyệt đại đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước… Đồng thời Đảng ta tiếp tục khẳng định, thanh niên “là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội… Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước"(2).
Với bề dày truyền thống gắn bó, cống hiến, hy sinh của thanh niên Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; với hàng vạn đoàn viên, thanh niên ưu tú tự nguyện phấn đấu để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam mỗi năm; với hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu, hầu hết ở những nơi “cần thanh niên” và nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy đã được gắn biển, vinh danh. Với hình ảnh hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên thủ đô Hà Nội và các địa phương tự tập hợp nghiêm trang đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc hát vang Quốc ca, Đoàn ca, thể hiện tình yêu đất nước nồng nàn và khát vọng cống hiến. Với chương trình sử thi nghệ thuật ấn tượng sâu sắc “Niềm tin Việt Nam - sức mạnh Việt Nam” của hơn 10.000 thanh niên quân đội tại Quảng trường Ba Đình lịch sử cùng sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân và cựu chiến binh. Hoặc câu chuyện xúc động do đảng viên trẻ Lê Hoài Thu ở U-crai-na kể tại buổi tọa đàm “Triệu tấm lòng - một niềm tin” vào Đảng, với việc nhiều thanh niên, sinh viên Việt kiều ở Ki-ép (Thủ đô của U-crai-na) tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng hơn một nửa số người tham dự và các em sinh ra, lớn lên ở đây không nói sõi tiếng Việt, khi kể chuyện các em còn ấp úng, nhưng trong mỗi câu chuyện đều thể hiện tình cảm sâu sắc của mình với quê hương, với Bác Hồ - đó cũng là tình yêu thiết tha với Đảng. Tất cả những điều đó cho thấy: Thanh niên Việt Nam đã và sẽ tiếp tục tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn xung kích, sáng tạo, phát huy tốt vai trò, trọng trách nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang của mình trong sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực tế đó khẳng định, không bao giờ có chuyện “chuyển hướng suy nghĩ” của thanh niên và những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động, bóp méo sự thật… của các thế lực thù địch càng trở nên nhạt nhẽo, lạc điệu, theo kiểu “tự nói, tự nghe” mà thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét