Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

VẠCH TRẦN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG LỢI DỤNG VÀO NHỮNG KHÓ KHĂN, PHỨC TẠP TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAMHiện nay, bất cứ một khó khăn, phức tạp gì trong đời sông xã hội ở nước ta thì các thế lực thù địch, phản động đều triệt để tìm cách lợi dụng, xuyên tạc, vu khống, chống phá bằng mọi thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Mục đích của chúng nhằm xuyên tạc bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa; phủ nhận những thành quả cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta thiếu quan tâm đến đời sống của nhân dân.
Chúng ta đều biết rằng, những khó khăn, phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội là tất yếu đối với tất cả các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Ngay cả những nước phát triển trên thế giới thì tình trạng thất nghiệp, khủng bố, tội phạm, tệ nạn xã hội, phân biệt giàu nghèo, ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra hằng ngày, hằng giờ.
Trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước hiện nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang ra sức và quyết tâm khắc phục những khó khăn, loại trừ các tiêu cực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, những vấn đề khó khăn, phức tạp trong xã hội ta đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá. Chúng sử dụng các phương tiện truyền thông làm công cụ đưa tin sai sự thật bằng cách thổi phồng, cắt xén, nhào nặn làm “nóng” các vấn đề của đất nước, làm cho người dân có cái nhìn thiên lệch về những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội, dẫn đến hoài nghi, mơ hồ, thiếu niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó,  tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ. Bên cạnh đó, chúng tiếp cận với những người nhận thức non yếu, hạn chế, có hoàn cảnh khó khăn hoặc có tư tưởng búc xúc về một số vấn đề, để dần dần nhồi nhét bằng những câu chuyện bịa đặt, chu cấp tiền bạc hoặc hứa hẹn, rồi tạo ra những “con rối”, giao những nhiệm vụ cụ thể cho ý đồ chống đối, gây rối chính trị…Vừa qua, trong khi các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và các doanh nghiệp cùng người dân cả nước đang hướng về “khúc ruột” miền Trung để sẻ chia, đồng cảm  với hiện tượng cá chết thì tổ chức phản động lưu vong Việt Tân đã phối hợp chặt chẽ với đầu mối trong nước lợi dụng chiêu bài “bảo vệ môi trường” để kích động tụ tập, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, phá hoại kinh tế. Nỗi đau của biển, thiệt hại của bà con ngư dân, khó khăn chung của đất nước một lần nữa lại trở thành cái cớ cho những mưu đồ đi ngược lại lợi ích dân tộc.
Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vào những khó khăn, phức tạp trong đời sống xã hội, chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đẩy mạnh truyên truyền, giáo dục, giác ngộ, nâng cao nhận thức của người dân trước những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch; đảm bảo cho họ phân biệt được đúng, sai; sàng lọc, tiếp nhận thông tin có lợi cho quốc gia, dân tộc, không tin, không cổ súy, lan truyền những thông tin xấu, có hại cho Đảng, cho đất nước. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống, định hướng dư luận.
Thông qua công tác tuyên truyền của báo chí, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không bị kích động, xúi dục, lôi kéo vào những mưu đồ đen tối của chúng; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện tốt phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp sự đồng thuận xã hội trong cộng đồng dân tộc, củng cố và tăng cường thế trận lòng dân vững chắc.

1 nhận xét:

  1. Ok. Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng kẻ thù hiện nay đang đẩy mạnh việc phá hoại niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền Nhà nước. Đó là mối nguy hiểm lớn nếu không kịp thời nhận diện và đấu tranh với hoạt động đó.

    Trả lờiXóa