Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Đừng lợi dụng những khó khăn trong đời sống xã hội để chống phá cách mạng việt nam
Hiện nay, bất cứ một khó khăn, phức tạp gì trong đời sông xã hội ở nước ta thì các thế lực thù địch, phản động đều triệt để tìm cách lợi dụng, xuyên tạc, vu khống, chống phá bằng mọi thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Mục đích của chúng nhằm xuyên tạc bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa; phủ nhận những thành quả cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta thiếu quan tâm đến đời sống của nhân dân.
Chúng ta đều biết rằng, những khó khăn, phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội là tất yếu đối với tất cả các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Ngay cả những nước phát triển trên thế giới thì tình trạng thất nghiệp, khủng bố, tội phạm, tệ nạn xã hội, phân biệt giàu nghèo, ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra hằng ngày, hằng giờ.
Trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước hiện nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang ra sức và quyết tâm khắc phục những khó khăn, loại trừ các tiêu cực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, những vấn đề khó khăn, phức tạp trong xã hội ta đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá. Chúng sử dụng các phương tiện truyền thông làm công cụ đưa tin sai sự thật bằng cách thổi phồng, cắt xén, nhào nặn làm “nóng” các vấn đề của đất nước, làm cho người dân có cái nhìn thiên lệch về những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội, dẫn đến hoài nghi, mơ hồ, thiếu niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó,  tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ. Bên cạnh đó, chúng tiếp cận với những người nhận thức non yếu, hạn chế, có hoàn cảnh khó khăn hoặc có tư tưởng búc xúc về một số vấn đề, để dần dần nhồi nhét bằng những câu chuyện bịa đặt, chu cấp tiền bạc hoặc hứa hẹn, rồi tạo ra những “con rối”, giao những nhiệm vụ cụ thể cho ý đồ chống đối, gây rối chính trị…Vừa qua, trong khi các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và các doanh nghiệp cùng người dân cả nước đang hướng về “khúc ruột” miền Trung để sẻ chia, đồng cảm  với hiện tượng cá chết thì tổ chức phản động lưu vong Việt Tân đã phối hợp chặt chẽ với đầu mối trong nước lợi dụng chiêu bài “bảo vệ môi trường” để kích động tụ tập, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, phá hoại kinh tế. Nỗi đau của biển, thiệt hại của bà con ngư dân, khó khăn chung của đất nước một lần nữa lại trở thành cái cớ cho những mưu đồ đi ngược lại lợi ích dân. Hãy chung sức vì cộng đồng chứ đừng lợi dụng những khó khăn của đất nước để chống đối cách mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét