Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGTrong những ngày gần đây, lợi sự kiện cá chết hàng loạt ở nhiều nơi, đặc biệt là vùng ven biển thuộc một số tỉnh miền Trung, một số tổ chức, cá nhân phản động, chống phá sự nghiệp cách mạng ở Việt nam đã hồ đồ quy kết Đảng và Nhà nước Việt Nam chỉ chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, không không quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trên các phương tiện truyền thông, nhằm lôi kéo, kích động nhân dân biểu tình, gây rối. Những quy kết đó là hoàn toàn bịa đặt, xuất phát từ tâm địa đen tối của những kẻ đang cố tình nhắm mắt trước hiện thực Việt Nam.
Trước hết, xin thưa rằng, bảo vệ môi trường (BVMT) tự nhiên hiện nay đã và đang là vấn đề bức xúc, mang tính toàn cầu, do ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực từ chính con người. Là một quốc gia độc lập có chủ quyền, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn thể hiện là thành viên tích cực, có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến BVMT. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi BVMT là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước. Điều đó được thể hiện tập trung, rõ nét trong các văn kiện đại hội gần đây của Đảng công sản Việt nam. Mục tiêu tổng quát trong chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xác định: Kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Thể chế hóa những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hệ thống Hiến pháp, pháp luật Việt Nam luôn có sự bổ sung, điều chỉnh, phát triển trong việc chế định những vấn đề cụ thể về BVMT. Tại Điều 36, Hiến pháp năm 1980, quy định: “Các cơ quan nhà nước, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị vũ trang, nhân dân và công dân đều có nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải thiện môi trường sống”. Điều 29 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) nêu rõ: “Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi cá nhân phải thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường”. Điều đó cho thấy Hiến pháp đã điều chỉnh, xác định ngày càng rõ hơn các chủ thể có tránh nhiệm là mọi cá nhân, tổ chức, và toàn xã hội, cũng như tính chất pháp lý được quy định ngày càng cao hơn, chặt chẽ hơn đối với nhiệm vụ BVMT.
Sự phát triển tính chất pháp lý trong Hiến pháp thể hiện từ việc quy định mọi cá nhân, tổ chức “có nghĩa vụ” (Hiến pháp năm 1980) lên “phải thực hiện” các quy định của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT và “nghiêm cấm mọi hành động” làm suy kiệt tài nguyên, hủy hoại môi trường (Hiến pháp năm 1992). Phạm vi điều chỉnh trong những chế định về BVMT cũng phát triển một cách vừa bao quát, vừa cụ thể hơn từ việc bảo vệ, cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải thiện môi trường sống” (Hiến pháp năm 1980) thành “sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT” “nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên, hủy hoại môi trường” (Hiến pháp năm 1992). Đó là sự phát triển ngày càng hoàn thiện của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt nam về quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên, BVMT sinh thái, vì lợi ích quốc gia dân tộc và cuộc sống của nhân dân.
Kế thừa, phát triển các bản Hiến pháp trước đó, Hiến năm 2013 đã xác định những điều luật chi tiết, cụ thể hơn cả về nội dung, phạm vi điều chỉnh cũng như đối tượng áp dụng đối với nhiệm vụ BVMT. Hiến pháp năm 2013 đã đáp ứng được những yêu cầu mới của thời đại như vấn đề phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng,…; vấn đề BVMT đã được chú trọng, đặt ngang hàng với các lĩnh vực khác và đã được ghi nhận là nhiệm vụ ưu tiên, trước cả công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Điều 50). Đồng thời, Hiến pháp năm 2013 cũng bổ sung trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường (Khoản 1, Khoản 2 Điều 63) và nguyên tắc về người gây thiệt hại môi trường phải khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cũng được chế định (Khoản 3, Điều 63).
Lần đầu tiên Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận quyền con người đối với môi trường tại Điều 43: “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”. Đây là điều luật thể hiện sự phát triển vượt bậc của tư duy lập hiến Việt Nam trong việc chế định những vấn đề quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về vấn đề cụ thể, mang tính cấp thiết, đó là môi trường và BVMT. Đồng thời cũng thể hiện được tính nhân văn cao cả của nền pháp chế xã hội chủ nghĩa thông qua việc xác định “mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành”. Đây là sự thể hiện của ý Đảng, lòng dân với quyết tâm và nỗ lực BVMT.
Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về trách nhiệm BVMT, cũng như việc chế tài đối với mọi tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định của Hiến pháp, pháp luật về BVMT, Luật Bảo vệ môi trường nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2014 đã có những điều chỉnh cụ thể. Tại Khoản 1, và Khoản 8, Điều 4 quy định: “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân” và “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật”. Về trách nhiệm, nghĩa vụ cụ thể của tổ chức, cá nhân trên từng lĩnh vực đối với nhiệm vụ BVMT tiếp tục được những điều luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan quy định chi tiết để thực hiện.
Cũng trên tinh thần của Hiến pháp năm 2013, kế thừa và phát triển Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 (sửa đổi bổ sung năm 2005), tại Khoản 2, Điều 4, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định: “Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành”. Vì vậy, có thể khẳng định, những quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 là một bước cụ thể hóa của Hiến pháp, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước cũng như nguyện vọng của nhân dân Việt Nam để bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của mọi người. Sự phát triển trong lập hiến, lập pháp về BVMT nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước đã và đang đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu khách quan của tình hình mới.
Điều đó cho thấy những quyết tâm và hành động mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công tác BVMT đã và đang được thể hiện sinh động trong cuộc sống. Vậy mà từ một số sự kiện cá chết vừa qua, một số phần tử phản động, những tên lưu manh chính trị và cả một số người vốn lương thiện nhưng có tâm lý "a dua" đã cố tình rêu rao, vu khống Đảng và Nhà nước Việt Nam chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, mà “thả nổi” vấn đề BVMT trên một số phương tiện truyền thông. Mục đích của họ không có gì khác việc gây tâm lý hoang mang và bức trong xúc dư luận xã hội để hạ bệ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước nhân dân. Những chiêu trò bẩn thỉu đó chẳng khác gì dùng vải thưa che mắt thánh. Vì đại bộ phận nhân dân Việt Nam luôn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, ai là mới người thực sự mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho họ; đâu là những kẻ bất chấp lương tri và công lý đang cố tình tuôn ra những giai thoại lạc điệu, nhảm nhí và đầy độc tố, nhằm phục vụ cho mục đích chính trị hèn hạ của họ./.5 nhận xét:

 1. Bà con nên biết:
  Theo Điều 7, Luật Bảo vệ Môi trường, những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ môi trường bao gồm:
  1. Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên.

  2. Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật.

  3. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

  4. Vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

  5. Thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí.

  6. Đưa vào nguồn nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật chưa được kiểm định và tác nhân độc hại khác đối với con người và sinh vật.

  7. Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

  8. Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

  9. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức.

  10. Nhập khẩu, quá cảnh động vật, thực vật chưa qua kiểm dịch; vi sinh vật ngoài danh mục cho phép.

  11. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, sinh vật và hệ sinh thái; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

  12. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên.

  13. Xâm hại công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường.

  14. Hoạt động trái phép, sinh sống ở khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với con người.

  15. Che giấu hành vi hủy hoại môi trường, cản trở hoạt động bảo vệ môi trường, làm sai lệch thông tin dẫn đến gây hậu quả xấu đối với môi trường.

  16. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái quy định về quản lý môi trường

  Trả lờiXóa
 2. tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của tác giả

  Trả lờiXóa
 3. Theo tôi, hiện nay đại bộ phận nhân dân Việt Nam đã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, ai là mới người thực sự mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho họ; đâu là những kẻ bất chấp lương tri và công lý đang cố tình tuôn ra những giai thoại lạc điệu, nhảm nhí và đầy độc tố, nhằm phục vụ cho mục đích chính trị hèn hạ của họ. Đảng cộng sản việt nam là người duy nhất đủ sức lãnh đạo cachs mạng Việt Nakm

  Trả lờiXóa