Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

CẢNH GIÁC TRƯỚC SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY
Các thế lực thù địch ở ngoài nước, các phần tử cơ hội chính trị trong nước hiện nay đang sử dụng triệt để mạng internet để truyền bá các quan điểm sai trái, phản động, chống phá Việt Nam về tư tưởng chính trị. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, hiện nay trên mạng internet có gần 600 website, blog tiếng Việt tuyên truyền chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống chế độ XHCN của các tổ chức, cá nhân phản động người Việt hải ngoại, của số chống đối chế độ cực đoan, cơ hội chính trị ở trong nước. Trong đó có khoảng 80 website chống cộng quyết liệt, “triệt để” nhất, chuyên truyền bá thông tin chống chế độ XHCN ở Việt Nam, với số lượng thông tin nhiều nhất, cập nhật liên tục.
Nội dung một số quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch về tư tưởng chính trị trên các website của một số tổ chức phản động như sau:
Thứ nhất, phủ nhận hệ tư tưởng Mác - Lênin gắn với xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh - thực chất là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thứ hai, phủ định học thuyết của Mác về hình thái kinh tế - xã hội gắn với phủ định mục tiêu, con đường đi lên CNXH và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Phủ nhận sự nghiệp đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, chúng cho rằng nền kinh tế thị trường chỉ thuộc về chế độ tư bản chủ nghĩa.
Thứ ba, phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư của Mác, ca ngợi “tính ưu việt của chủ nghĩa tư bản”, tuyên truyền lối sống thực dụng tư bản chủ nghĩa, thực chất là tuyên truyền, kích động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ xa rời mục tiêu, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
Thứ tư, gắn phủ định học thuyết của Mác về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thứ năm, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, khoét sâu vào những khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, hòng gây áp lực đòi Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo, thực chất là thực hiện âm mưu tạo dựng các tổ chức, đảng phái chính trị đối lập.12 nhận xét:

 1. phải hết sức cảnh giác với luận điệu của các thế lực từ bên ngoài!
  Đừng bao giờ mơ hồ nghĩ là một lực lượng nào đó hay một quốc gia nào đó lại can thiệp vào nội bộ của nước ta vì lợi ích của dân tộc, của đất nước... không có đâu
  Cứ nhìn vào đất nước Liby, Syria, Ucraina, Afganixtan, Irac... thấy đất nước tân nát, người dân khốn khổ vì sự can thiệp từ nước ngoài chưa?

  Trả lờiXóa
 2. Ok. Bạn nói đúng. Cho bạn 5*
  Điều quan trọng là sự tự ý thức về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc của mỗi công dân.

  Trả lờiXóa
 3. Ok. Bạn nói đúng. Cho bạn 5*
  Điều quan trọng là sự tự ý thức về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc của mỗi công dân.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta cần cảnh giác với chiêu bài của các thế lực phản động, thù địch như gia tăng các hoạt động phỏng vấn, trao đổi quan điểm đối với phần tử bất mãn qua đó khẳng định vai trò của cơ quan đại diện cho nhân dân là Quốc hội, từ đó đặt ra vấn đề “đưa Quốc hội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”... Đây là thủ đoạn thâm độc mà mục đích cuối cùng của chúng là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan Nhà nước, qua đó từng bước thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Vì vậy, chúng ta cần nâng cao cảnh giác với âm mưu của chúng, đặc biệt trên các phương tiện thông tin, các trang mạng xã hội như facebook, twitte...

  Trả lờiXóa
 5. Bọn ăn không ngồi rỗi, phản động nhận tiền bố thí của bọn phản quốc, bọn ngoại bang chống phá thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta, cần phải tẩy chay, lên án mạnh mẽ, nhờ các chuyên gia IT đánh sập trang mạng của chúng, cho chúng hết tuyên truyền rêu rao.

  Trả lờiXóa
 6. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác và tích cực đấu tranh với một số quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch về tư tưởng chính trị trên các website của một số tổ chức phản động

  Trả lờiXóa
 7. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác và tích cực đấu tranh với một số quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch về tư tưởng chính trị trên các website của một số tổ chức phản động

  Trả lờiXóa
 8. theo tôi thì đúng rồi

  Trả lờiXóa
 9. theo tôi những kẻ vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, khoét sâu vào những khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, hòng gây áp lực đòi Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo, thực chất là thực hiện âm mưu tạo dựng các tổ chức, đảng phái chính trị đối lập để chống phá

  Trả lờiXóa