Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

TRAO ĐỔI: VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, VĂN HÓAVấn đề quan trọng quyết định đến việc nâng cao năng lực đấu tranh của mỗi người phụ thuộc vào động cơ, thái độ, trách nhiệm, tính tích cực, tự giác của bản thân họ để nhận diện đấu tranh phê phán, vạch trần, những luận điệu xuyên tạc chống phá ta. Trong đó, cần phát huy tối đa các hình thức, phương pháp như: tham gia hội thảo khoa học, trao đổi, viết bài đăng báo, tạp chí; đồng thời tích cực đấu tranh thông qua việc viết tin, bài phản ánh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên mạng Internet, các trang mạng xã hội như: Facebook, Blog, Twitter, Youtube, Google plus,...
Trước những thông tin đa chiều trên các phương tiện thông tin hiện đại như hiện nay, việc thu thập, xử lý thông tin, phát hiện vấn đề trong đấu tranh tư tưởng, văn hóa là hết sức phức tạp, đòi hỏi mọi người cần nhanh nhạy với cái mới, vận dụng linh hoạt hệ thống các kỹ năng; tinh tế, nhanh nhạy trong phân tích, gạt bỏ cái hiện tượng, tìm bản chất của vấn đề, kịp thời xác định đúng đối tượng, nội dung đấu tranh. Cần có phương pháp thu thập và xử lý thông tin đa chiều, kịp thời phát hiện vạch trần bản chất phi khoa học của các quan điểm sai trái. Quá trình đấu tranh cần có nội dung cụ thể, liên tục, không làm theo mùa vụ, kết hợp đấu tranh thường xuyên, định kỳ với đấu tranh cao điểm trong từng thời kỳ cụ thể, trong đó tập trung nhất là vào thời điểm tổ chức các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội.
“Một giọt nước không tạo thành đại dương mênh mông” nhưng việc làm  làm này sẽ góp phần không nhỏ làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1 nhận xét: