Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

CHỦ ĐỘNG NHẬN DIỆN VẠCH TRẦN BẢN CHẤT ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA*
Nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các thủ đoạn phi vũ trang là chủ yếu để tiến công chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với âm mưu của chúng là đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của toàn xã hội ta, tạo ra trong xã hội Việt Nam “khoảng trống về ý thức hệ”, từ đó truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân.
Táo tợn hơn chúng còn xuyên tạc quá khứ hào hùng của dân tộc, đánh vào những vấn đề có tính nguyên tắc sống còn của Đảng nhằm phá vỡ niềm tin, đánh từ trong nội bộ đối phương, làm cho “cộng sản tự diệt cộng sản”, với những thủ đoạn khác nhau để tạo cớ can thiệp vào nội bộ ta. Chúng còn thực hiện “xâm nhập” về văn hóa, làm mất bản sắc dân tộc của nền văn hóa Việt Nam, làm phai mờ các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, gieo rắc văn hóa tư sản phản động, suy đồi, biến Việt Nam thành “thuộc địa văn hóa”, dùng “đòn văn hóa” để tiến công về chính trị, chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa. Rõ ràng với những âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, công khai, trắng trợn đã tỏ rõ tính chất nguy hại của chúng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa mà trọng tâm là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một âm mưu, thủ đoạn hết sức nguy hiểm và thâm độc.
Do vậy, mọi người cần nhận diện rõ bản chất âm mưu, thủ đoạn của chúng, tỏ rõ thái độ kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tuyệt đối không mơ hồ, lẫn lộn mất cảnh giác để từ đó nâng cao sức “tự đề kháng” và có biện pháp kịp thời không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

4 nhận xét:

 1. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục trong toàn xã hội, để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược "Diễn biến hòa bình", nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ. Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, học sinh, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. Đặc biệt thế hệ thanh niên hiện nay cần phải có nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, cống hiến xây dựng đất nước. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 2. theo tôi đúng là mọi người cần nhận diện rõ bản chất âm mưu, thủ đoạn của chúng, tỏ rõ thái độ kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tuyệt đối không mơ hồ, lẫn lộn mất cảnh giác để từ đó nâng cao sức “tự đề kháng” và có biện pháp kịp thời không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

  Trả lờiXóa
 3. mọi người ơi đừng mơ hồ, lẫn lộn mất cảnh giác nhé. Vì như vậy se mất sức “tự đề kháng” và bị bất ngờ trong mọi tình huống đấy.

  Trả lờiXóa
 4. Nhất trí với nội dung bài viết

  Trả lờiXóa