Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Góp phần đấu tranh phòng, chống “ diễn biến hòa bình ” trên lĩnh vực tư tưởng“ , văn hóa trong tình hình mớiGóp phần đấu tranh phòng, chống “ diễn biến hòa bình ” trên lĩnh vực tư tưởng“ , văn hóa trong tình hình mới

 

“Diễn biến hoà bình" là một chiến lược chống phá các nước xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, với mục đích giành "chiến thắng mà không cần chiến tranh".
Đó là một chiến lược phản động, cực kỳ nguy hiểm, nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, chiến lược “diễn biến hoà bình" đang được các thế lực thù địch sử dụng với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn.
Các thế lực thù địch đã sử dụng tổng hợp các phương thức, thủ đoạn tiến hành chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... và không loại trừ khi có điều kiện và thời cơ chúng kết hợp giữa “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ với biện pháp vũ trang tiến hành chiến tranh xâm lược. Song trọng tâm, then chốt vẫn là phá hoại về chính trị, tư tưởng, văn hóa, nhằm làm giảm niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, gây chia rẽ, hoài nghi giữa nhân dân với Đảng, tạo ra khoảng trống về tư tưởng, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự thống nhất về tư tưởng và ý chí trong Đảng, trong toàn xã hội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Các thế lực thù địch cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam còn đứng vững là do vẫn nắm được lực lượng vũ trang. Nếu làm cho lực lượng vũ trang biến chất, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất chỗ dựa, mất một công cụ đắc lực thực hiện chuyên chính vô sản, khi đó chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ tan rã giống như Đông Âu và Liên Xô trước đây.
Nhận rõ sự nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình”, năm 2003, Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo 94 về phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Năm 2009, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 34-CT/TW về tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.
Càng gần đến thời điểm tiến hành Đại hội lần thứ XII của Đảng thì chiến dịch chống phá của các thế lực thù địch càng được đẩy lên cao. Lợi dụng việc Đảng ta tổ chức lấy ý kiến trong Đảng và nhân dân về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII, chúng tập trung chống phá đường lối, Cương lĩnh, nhân sự cấp cao của Đảng và cho rằng “Văn kiện Đại hội XII sắp tới chỉ mang tính lý luận hình thức, không dám chỉ ra khuyết điểm, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội, không giải quyết được những bức xúc của nhân dân, đặc biệt là vấn đề dân chủ, nhân quyền và phòng, chống tham nhũng”. Từ đó, đòi hỏi được thành lập nhóm “đặc biệt” có toàn quyền chuẩn bị dự thảo, báo cáo chính trị và đề xuất những ý kiến theo nhận thức chủ quan mà không câu nệ vào Hiến pháp, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng.
Xuất phát từ tình hình nêu trên, để góp phần đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:
Tập trung xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức đề kháng phòng, chống “tự diễn biến” trong từng cán bộ, đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.
Xây dựng các chi bộ, đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng các đơn vị VMTD có vai trò rất quan trọng trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” tạo ra sức đề kháng đủ mạnh để phòng, chống “tự diễn biến”. Trước hết, tổ chức tốt học tập, quán triệt làm cho cán bộ, đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ hiểu đúng, nắm vững, nghiêm túc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, kỷ luật của Đảng, Nhà nước, Quân đội và quy định của đơn vị. Thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đề cao cảnh giác cách mạng, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng.
Duy trì đơn vị thực hiện nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức cho các đối tượng thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng; động viên cán bộ, đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ hăng hái, phấn khởi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Quán triệt, học tập làm cho cán bộ, đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ hiểu và nhận diện chính xác biểu hiện, mức độ “tự diễn biến” để phòng, chống có hiệu quả:
Sự hoài nghi, dao động, mất định hướng chính trị, khủng hoảng niềm tin, phai nhạt lý tưởng.
Xa rời nguyên tắc và mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, du nhập những tư tưởng lý luận ngoài mác xít đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.
Thoái hóa, biến chất về chính trị, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng các mạng; tuyên truyền quan điểm chống Đảng.
Sùng bái chạy theo văn hóa, lối sống tư bản, từ bỏ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, các giá trị văn hóa xã hội chủ nghĩa, đề cao chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, xa hoa trụy lạc; cực đoan.
Mâu thuẫn, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, bè phái, biểu hiện lợi ích nhóm, tranh giành, đấu đá quyền lực.
Kết hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo với đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
Để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” cần thường xuyên coi trọng xây dựng môi trường giáo dục, đào tạo, môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh; xây dựng chương trình, nội dung sát với từng đối tượng. Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đưc, phương pháp sư phạm, kinh nghiệm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy. Hệ thống giáo trình, tài liệu, cập nhật kịp thời thông tin đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của các đối tượng. Bồi dưỡng, xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn cho người học. Làm cho người học say mê học tập, nghiên cứu, tạo ra phong trào học tập, nghiên cứu, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” sôi nổi
Tích cực, chủ động đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Triển khai nghiên cứu đề tài, công trình khoa học các cấp của các đối tượng; quán triệt, vận dụng và khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Mặt khác, tích cực phê phán, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN.
          Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa hiện nay là nhiệm vụ cấp bách, xuyên suốt của Quân đội ta. Phòng, chống “diễn biến hòa bình” cần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; lấy xây dựng các tổ chức, các lực lượng trong sạch, vững mạnh là biện pháp hữu hiệu để phòng, chống “Tự diễn biến”. Trước mắt, hướng các hoạt động đấu tranh phản bác những quan điểm thù địch chống phá Đại hội XII của Đảng. Thường xuyên đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét